V.A.V. consultants LTD

Политика за поверителност

We've got your solutions. You no longer need the questions.

I. V.A.V. като администратор на лични данни

"В.А.В. КОНСУЛТАНТИ" ЕООД (V.A.V.) е надлежно регистрирано като администратор на лични данни с идентификационен номер 16739 в Списъка на администраторите на лични данни, поддържан от Комисията за защита на личните данни ("КЗЛД") на Република България. Информацията относно поддържаните от V.A.V. регистри (включително тяхното наименование; категории лица, за които се събират данни; ниво на защита и др.) е публична и достъпна на уебсайта на КЗЛД.

II. Обхват на политиката и извършваната от V.A.V. дейност като администратор на лични данни

Настоящата Политика представлява обобщена информация относно съхранението, ползването и осигуряване сигурността на личните данни на Потребителите, станали известни посредством посещението от страна на последните на Уебсайта на V.A.V. и ползването на неговите функционалности, както и при ползването на съответните услуги на V.A.V.

V.A.V. зачита правото на всички Потребители на неприкосновеност и защита на личните им данни, и се задължава да не използва предоставените данни без тяхното съгласие, освен в изчерпателно изброените случаи в настоящата Политика и ЗЗЛД. В качеството си на администратор на лични данни, V.A.V. събира, обработва, съхранява и предава информация за личните данни на Потребителите по начина, описан в настоящата Политика. Събираните от V.A.V. лични данни могат да включват: имена, рождени дати, адреси, имейли, телефони, паспортни данни, данни по лична карта, профили на други интернет страници и др., като посоченото изброяване е неизчерпателно и има примерен характер.

Потребителите следва да имат предвид, че V.A.V. при никакви обстоятелства не изисква, събира, обработва, съхранява или предава информация, съдържаща лични данни за тях, които (i) разкриват расов или етнически произход; (ii) разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели; или (iii) се отнасят до здравето, сексуалния живот или до човешкия геном. Потребителите не следва да разкриват и публикуват подобна информация при ползването на Уебсайта или услуги на V.A.V., като евентуалното разкриване от страна на Потребителите на подобна информация не би могло да ангажира отговорността на V.A.V. по никакъв начин.

III. Събиране и обработка на лични данни от страна на V.A.V., цели на ползване

Личните данни на Потребителите се събират и обработват от V.A.V. при използване на функционалностите на Уебсайта. Надлежно събираните и обработвани от V.A.V. лични данни на Потребителите могат да бъдат ползвани за някоя/някои от следните цели: индентификация на Потребителите; предоставяне на информация за предлагани от V.A.V. услуги; информационни кампании; усъвършенстване на отделни функционалности на Уебсайта; със статистическа цел и изготвяне на анализи; (директен) маркетинг и поведенческа реклама; изпращане на непоискани търговски съобщения и др.

Горепосочените цели за ползване на лични данни са изброени неизчерпателно и V.A.V. има право да ги променя едностранно и по всяко време, при спазване на законоустановените правила и изисквания.

IV. Бисквитки

Подобно на много други сайтове, този Уебсайт използва Бисквитки (cookies). Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват в устройството/браузъра на Потребителите на Уебсайта. Бисквитките позволяват да бъдат разпознати предпочитанията на Потребителите чрез възстановяване на тяхна информация. Бисквитките не дават достъп до информация, запазена на устройството на Потребителя. Бисквитките не запазват лична информация на Потребителите, но могат да бъдат свързани с файлове, които съдържат такава информация, доброволно предоставена от Потребителите. С присъствието си на Уебсайта, Потребителят се съгласява, че Уебсайтът може да поставя Бисквитки и на неговото устройство и/или браузър, с цел осигуряване на пълен и качествен достъп до услугите, предоставяни от V.A.V.

Потребителите могат да откажат използването на Бисквитки, като променят настройките на своите браузъри, но в този случай V.A.V. няма да има възможност да предоставя в пълен обем всички функционалности на Уебсайта и услугите. С присъствието си на Уебсайта Потребителят се съгласява с използването от V.A.V. на информацията, генерирана от Бисквитките, както и с възможността за предоставянето й на трети лица.

Потребителят се съгласява, че Уебсайтът позволява използването на Бисквитки и от страна на трети лица, различни от V.A.V. За да получат повече информация и при въпроси относно използваните Бисквитки от трети лица Потребителите следва да отправят директни запитвания към съответните трети лица. V.A.V. не носи отговорност за съдържанието и използването на Бисквитки, поставени на устройството/браузъра на Потребителите от трети лица.

V. Разкриване на лични данни

В конкретни случаи, при спазване на законоустановените правила и изисквания и за защита на интересите на V.A.V. или трети страни, V.A.V. има правото да разкрие информация относно Потребителите, когато това разкриване е необходимо с оглед:

VI. Права на Потребителите

Потребителите имат право да получат от V.A.V. пълна, изчерпателна и актуална информация за събирането, обработването, съхранението и предаването на информацията за личните им данни и данните за лицата, които представляват, във връзка с дейността на V.A.V. V.A.V. предоставя поисканата информация съгласно процедурата, установените срокове и при спазване на разпоредбите на ЗЗЛД.

Потребителите, чиито лични данни се събират, обработват, съхраняват и предават, имат право по всяко време да възразят пред V.A.V. срещу горепосочените действия с личните им данни (и да искат тяхното заличаване, коригиране или блокиране), при условие, че съответните действия не отговарят на изискванията на ЗЗЛД, както и да поискат V.A.V. да уведоми трети страни, на които са били разкрити съответните лични данни за извършено коригиране или заличаване на конкретни лични данни, с изключение на случаите, в които подобно уведомяване е невъзможно, или свързано с прекомерни усилия.

Потребителите следва да бъдат уведомени и се съгласяват, че при отмяна на тяхно съгласие, или при отказ за предоставяне на информация, представляваща лични данни, V.A.V. има право да ограничи достъпа до Уебсайта си, съответно да откаже на конкретния Потребител достъп до някоя или всички предлагани от V.A.V. услуги.

Потребителят, за когото се отнасят обработваните лични данни, има право да: възрази пред V.A.V. срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за първи път на трети лица, или използвани от негово име за целите на директния маркетинг, като възрази срещу такова разкриване и използване посредством изпращането на имейл до vav@vavconsultants.com. С приемането на настоящата Политика Потребителят се съгласява, че V.A.V. е извършил първоначално уведомяване на Потребителя и има правото да разкрие личните му данни на трети лица за целите на директен маркетинг.

VII. Сигурност и защита на съхраняваните лични данни на Потребителите

V.A.V., в качеството си на администратор на лични данни, поставя сигурното съхраняване и защитата на личните данни като един от своите основни приоритети. Предоставените от Потребителите лични данни и информация са защитени по силата на закона, като V.A.V. полага дължимата грижа, ползвайки подходящи технически, административни и оперативни стандарти за недопускането на неоторизиран достъп до или злоупотреба със съхраняваните личните данни. V.A.V. декларира намерението си за стриктно приложение на всички правила и мерки за съхранение и защита на личните данни съобразно изискванията на ЗЗЛД, приложимите подзаконови нормативни актове и стандарти за информационна сигурност. V.A.V. съхранява събираните от него лични данни на територията на Република България.

VIII. Общи разпоредби

Всички специфични понятия (означени със заглавна буква), използвани в настоящaтa Политика са идентични с дефинициите, посочени в Правилата за ползване на уебсайт http://www.vavconsultants.com/.

Настоящата Политика представлява неразделна част от Правилата за ползване на уебсайт http://www.vavconsultants.com/, които реферират към нея.

Последна редакция: […].2017 г.