V.A.V. consultants LTD

Правила за ползване

We've got your solutions. You no longer need the questions.

за https://www.vavconsultants.com

 

I. Предмет

Настоящите Правила са предназначени за регулиране на отношенията между V.A.V. и Потребителите на Уебсайта.

II. Данни за собственика на Уебсайта

Собственик и администратор на Уебсайта е "В.А.В. КОНСУЛТАНТИ" ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831814154, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, район "Средец”, бул. "Цар Освободител" № 14, ет. 5, офис 518, тел.: (+359) 2 8111414, e-mail: vav@vavconsultants.com.

III. Съдържание на Уебсайта и Регистрация

Настоящият Уебсайт е създаден предимно с цел фирмено и маркетинг представяне на V.A.V. в уеб пространството. Уебсайтът има основно информативна цел, като стремежът на V.A.V. е Уебсайтът да предостави възможност на Потребителите да се запознаят с дейността на V.A.V., както и с предлаганите от него конкретни продукти, програми, услуги, и др. V.A.V. полага всички разумни усилия, за да поддържа на Уебсайта вярна, точна и актуална информация, като това не изключва възможността за възникване на обективни несъответствия или пропуски в предоставената информация, които ще бъдат своевременно отстранявани от администратора на Уебсайта.

Като част от функционалностите на Уебсайта, V.A.V. предлага възможност за създаване на потребителски профил посредством извършване на Регистрация. Регистрираните Потребители има възможност да ползват допълнителни услуги, предоставяни на Уебсайта, както и да персонализират съдържанието му. Потребителите са длъжни да предоставят вярна и точна информация при Регистрацията си, както и да актуализират навременно предоставената от тях информация за целия период на използване на Уебсайта. Несъответствие между предоставената от Потребител информация и действителната такава, е основание за деактивирание на потребителския му профил.

V.A.V. си запазва правото да откаже Регистрация и да деактивира профил на Потребител, когато е налице основание за съответното действие, включително, но не изчерпателно в следните случаи: Регистрацията на съответния Потребител е забранена от закона; налице е информация, че Потребителят е нарушил в миналото или нарушава към съответния момент настоящите Правила; както и по друга основателна причина по преценка на V.A.V.

IV. Права и задължения на страните

С присъствието си, Регистрацията и ползването на Уебсайта се приема, че Потребителите са се запознали с настоящите Правила, съгласни са с всички техни разпоредби и се задължават безусловно да ги спазват.

Потребителите се задължават да ползват Уебсайта добросъвестно и по предназначение, спазвайки всички норми на приложимото законодателство, като се задължават да не ползват софтуер, скриптове, програмни езици, или други технологии, които биха могли да създадат затруднения във функционирането и ползването на Уебсайта от трети лица.

Потребителите се съгласяват, че настоящите Правила, както и ползването на Уебсайта не вменяват каквито и да било задължения за Потребителите, освен изрично описаните в същите Правила и произтичащи от закона. В тази връзка, Потребителите се съгласяват, че в настоящите Правила не са налице неравноправни клаузи по смисъла на Закона за защита на потребителите, като в случай, че определен Потребител счита, че някоя клауза е неравноправна, то същият следва да преустанови незабавно ползването на Уебсайта.

V.A.V. си запазва правото да ограничава, включително и да отнема права на Потребителите за достъп до Уебсайта. Повод за подобна мярка би могло да бъде нарушаване на настоящите Правила, или поведение на Потребител, с което се застрашават или увреждат интереси на други Потребители на Уебсайта, V.A.V. и/или неговите партньори или други трети лица, както деактивиране на личния профил от страна на Потребителя. V.A.V. оказва пълно съдействие на съответните компетентни държавни и/или международни правораздавателни органи във връзка със спазването на законоустановените правила, включително и чрез предоставяне на данни за Потребителя.

V. Характеристики на ползването на Уебсайта

Ползването на Уебсайта от Потребителите представлява неговото зареждане, разглеждане или възпроизвеждане на поместеното съдържание или част от него, навигиране, натискане на линкове и др. действия.

Ползването на Уебсайта е доброволно, безплатно, не е обвързано по никакъв начин със закупуването или поръчването на стоки и/или услуги, предоставяни от V.A.V., неговите спонсори и партньори и/или трети страни.

VI. Права върху интелектуална собственост

Базата данни е защитена от приложимите нормативни актове в областта на интелектуалната собственост, като цялото съдържание е собственост на V.A.V. или се използва от V.A.V., съгласно получен лиценз или разрешение.

Базата данни не може да бъде копирана, декомпилирана, разделяна на части, изменяна, публикувана на други уебсайтове, променяна или по друг начин разпространявана, лицензирана и прелицензирана, или прехвърляна под каквато и да е форма, освен след получаването предварително, изрично, писмено съгласие от V.A.V. за подобно действие.

Правата върху наименованието, търговската марка и логото на V.A.V. представляват негова изключителна собственост. Тези Правила по никакъв начин не ограничават правата на V.A.V. върху неговата интелектуална собственост, включително, но не само, върху Уебсайта и Базата данни.

VII. Отговорност. Изключване и ограничаване на отговорността

Потребителите ползват Уебсайта на своя отговорност, като се съгласяват, че V.A.V. не носи отговорност за преки, косвени, директни и индиректни имуществени и/или неимуществени вреди и /или пропуснати ползи, възникнали в резултат на достъпа, или прекратен и/или прекъснат достъп на Потребителите до Уебсайта, както и за всякакви други вреди, възникнали във връзка с ползването на Уебсайта от тях, в това число и относно начина, по който Уебсайтът би могъл да въздейства на Потребителите. V.A.V. не гарантира, че Уебсайтът непрекъснато и през цялото време е защитен, безопасен, функционира правилно без прекъсване и без наличието на други проблеми, свързани с ползването му от Потребителите.

Уебсайтът може да съдържа препратки към други уеб сайтове, притежавани и поддържани от трети лица, различни от V.A.V., като Потребителите се съгласяват, че тези препратки са предоставени единствено за тяхно удобство и V.A.V. не носи отговорност и по никакъв начин не е обвързан от съдържанието на тези уебсайтове, като не гарантира достоверността на предоставената в тях информация, описание на услуги, защита на предоставената от Потребителите лична информация и др. При възникнали въпроси във връзка с информацията в тези уебсайтове, както и по отношение на начина на ползването на същите, Потребителите следва да се обръщат директно към собствениците и администраторите на тези уебсайтове.

V.A.V. не гарантира точността и пълнотата на информацията, текстовете и графиките, връзките и другите средства, съдържащи се в материалите на Уебсайта, като си запазва правото да прави корекции в материалите по всяко време без предварително уведомяване на Потребителите.

V.A.V. има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на настоящите Правила и/или нерегламентирано ползване на Уебсайта.

В случай че което и да е от горните ограничения и изключване на отговорността от страна на V.A.V. не е разрешено от закона, то отговорността на същото следва да се счита за изключена/ограничена в пълната степен, разрешена от приложимото законодателство.

VIII. Бисквитки (cookies) и защита на личните данни

Подробна информация за събирането и ползването на лични данни на Потребителите и използването на бисквитки на Уебсайта се съдържа в Политиката за поверителност и бисквитките (cookies) на V.A.V., която представлява неразделна част от настоящите Правила.

IX. Изменение на Правилата

Потребителите се съгласяват, че V.A.V. има правото едностранно да променя, да добавя или премахва части от настоящите Правила по всяко време, като за актуална и валидна в отношенията между страните следва да се счита последната версия на Правилата, поместена на Уебсайта. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на Уебсайта, като се приема, че Потребителите се съгласяват с новите Правила от момента на ползването на Уебсайта след промяната им по гореописания начин, без да е необходимо изрично уведомление от V.A.V. в тази връзка.

X. Общи разпоредби

Страните се съгласяват, че в случай че някоя/и от клаузите в настоящите Правила се окаже/окажат недействителна/и, това няма да доведе до недействителност на Правилата като цяло, или на други техни разпоредби. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

За всички въпроси, неуредени в настоящите Правила, следва да се прилагат съответните разпоредби на действащото българско законодателство. Приложимо към евентуални спорове между V.A.V. и Потребителите ще бъде правото на Република България, като при непостигане на съгласие между страните, спорът следва да бъде отнесен до компетентния български съд, с местна подсъдност в град София.

XI. Дефиниции

База данни - всякакво съдържание, материали, текстове, изображения, търговски марки, видео и аудио файлове, методи, технически характеристики и решения, наименования и други, генерирани на Уебсайта от V.A.V.;

Потребител - физическо или юридическо лице, навигиращо Уебсайта, или използващо неговите функционалности след извършена Регистрация;

Правила - настоящите Правила за ползване на уебсайт https://www.vavconsultants.com;

Регистрация - създаване на персонализиран профил на Потребителя на Уебсайта чрез предоставяне на негови идентификационни данни (посредством механичното им въвеждане на Уебсайта или посредством автоматичното им пренасяне от вече създаден профил на Потребителя в друг уебсайт). Създаването на профил на Потребителя е свързано и с предоставянето от страна на Потребителя на уникална парола, служеща при осъществяване на процеса на идентификация на Потребителя и даваща възможност на Потребителя за достъп до профила му;

Уебсайт - уебсайт с Интернет адрес https://www.vavconsultants.com/;

V.A.V. - "В.А.В. КОНСУЛТАНТИ" ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 831814154, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, район "Средец”, бул. "Цар Освободител" № 14, ет. 5, офис 518, тел.: +35928111414, email: vav@vavconsultants.com.

Последна редакция: Януари.2022 г.