V.A.V. consultants LTD

Предприемачество и стартъп

We've got your solutions. You no longer need the questions.

От идея до компания - как да превърнем бизнес мечтите в реалност

 

Настоящият продукт от работилницата на V.A.V. Consultants е свързан с реализацията на медицински бизнес проект (Проект), чрез регистрация на търговско дружество (Компания).

 

1. Business case - Описание на заданието

Лекарско семейство предприемачи иска да регистрира компания, която ще управлява Медицински Център според българските закони, пазарни цени и данъци, които трябва да отговарят съответните центрове, за да получат сертификат за „Балнеолечебен (медикъл СПА) център", „СПА център", „Уелнес център" или „Таласотерапевтичен център", съгласно Наредба № 2/29.01.2016 г. за условията и реда за сертифициране на „Балнеолечебен (Медикъл Спа) център“, „Спа център“, „Уелнес център“ и „Таласотерапевтичен център“ – издадена от Министерството на туризма и Министерството на здравеопазването.

Основна цел на Проекта е построяването на нова болнична сграда и откриване на частен медицински център в района на Черноморието, специализиран в сферата на таласотерапии и въздействието на морския климат като цяло. 

Намерението на бъдещите собственици е предварително да бъде разработен бизнес план за Проекта, който да бъде:

В тази връзка е възможно да бъде възложено на ВАВ Консултанти изпълнение на услуги, описани по-долу в „Раздел 3” по отношение същността и обхвата на системата за финансово прогнозиране на Проекта  и „Раздел 4”, свързано с вида  и структурата на Компанията.

В „Раздел 2” се посочват само някои от особеностите, които са характерни за бизнес планирането в сферата на здравеопазването като специфична предприемаческа среда. Те, заедно с други фактори, характерни за здравните заведения ще бъдат детайлирани и отчитани като важни елементи, оказващи влияние в разработването на бюджета и при консултиране отделни правни, финансови и данъчни специфики от бизнес модела на Проекта.

 

2. СТРУКТУРА НА ДЕЙНОСТИТЕ (ПРОДУКТИТЕ) В РАМКИТЕ НА ПРОЕКТА

2.1. ОСОБЕНОСТИ НА ЗДРАВНИЯ ПРОДУКТ

Здравното заведение е предприятие, специализирано в производството на здравни услуги (болнични, диагностични и т.н.). Самата услуга има себестойност, потребителска стойност и цена и представлява продукт произвеждан от болницата. Обикновено имаме непрекъснатост на производствения процес.

Здравният продукт е всяка отделна дейност или функционално свързан комплекс от дейности (услуги), които произтичат от мисията на лечебното заведение и отговарят (допринасят за постигане) на нейните цели, което е свързано с “Портфейл на услугите”.

Потреблението на здравния продукт, в типичния случай, става при неговото производство.

Бихме могли да определим следните особености на здравния продукт:

Първо, здравният  продукт е подчертано индивидуализиран от страна на: (i) производителя; (ii) потребителя;

Второ, по отношение на здравния продукт (особено на крайния продукт) не може да има “бракувани изделия”;

Трето, една голяма част от продуктите на здравните заведения имат комплементарен характер. Това означава, че в процеса на създаването на здравния продукт, неговото качество се образува от качеството на редица междинни продукти.

2.2. ВИДОВЕ ЗДРАВНИ ПРОДУКТИ

Здравните продукти, според структурната специфика на здравеопазния процес биват:  (i)междинен (медицински и немедицински) и (ii)краен.

Крайният здравен продукт е резултатът, т.е. обективната (и поначало очаквана позитивна) промяна на здравето на пациентите, докато междинният се дели на:

 

3. РАЗРАБОТВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ФИНАНСОВОТО ПРОГНОЗИРАНЕ (БЮДЖЕТИРАНЕ) НА ПРОЕКТА

3.1. СЪЩНОСТ НА БЮДЖЕТА     

За целта: ще бъде направен: (i) стратегически анализ (на факторите на средата и организацията) на настоящето и (ii) стратегическо прогнозиране и планиране на бъдещето, с цел достигане на определени ползи от дейността на Бизнес проекта, чрез избиране на подходяща стратегия и методи за постигане на заложените в него цели.

3.2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОСНОВНИТЕ ПОНЯТИЯ НА ПРОЕКТА

За целите на финансовото прогнозиране Бюджетът ще предефинира основните показатели на Проекта:

3.2.1. При определяне стойността на здравния продукт

3.2.2. При определяне на разходен център

- Поддържащи разходни центрове – администрация, отдел човешки ресурси, финансов отдел, счетоводство, сгради, градина, кухня, библиотека, телефонен център, техническа работилница и т.н.;

- Междинни разходни центрове – оперативен блок, радиология, физиотерапия, лаборатория, и т.н.;

- Крайни разходни центрове – медицинските и хирургични отделения;

- Крайни външни разходни центрове – кафене, общежитие на болницата, почивната база на болницата и т.н. 

3.2.3. При определяне на разходните нива

3.2.4. При определяне характеристиките на разходите

3.3. ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА БЮДЖЕТИРАНЕ

3.3.1. Етап „Изготвяне на бизнес модел на Компанията”

3.3.2. Етап „Калкулиране на стойността на здравния продукт”

3.3.3. Етап „Анализ на себестойността на базата на ABC метода”

- определяне естеството на бизнес разходите

- проследяване съотношения на разходите

3.3.4. Етап „Моделиране на оптимални бизнес решения”

- идентифициране на важните вътрешни и външни неконтролируеми фактори

- съставяне на изричните предположения

- изработване на плановите показатели

- дефиниране и анализ на празнотите по структурни нива

- определяне на целите

- дефиниране на програма за действие за запълване на празнотата по структурни нива

3.3.5. Етап „Бюджетиране - съставяне на 9 оперативни и 2 финансови бюджета”

- определяне драйвери на приходите

- прогнози за поръчките и приходите

- прогнозиране на цените

- генериране на цифрови данни

- основни принципи

- разходи за суровини и материали

- разходи за персонал и планиране на заплатите

- определяне на база за извършване на разходите

- капитал срещу разходи

- други видове капиталовложения

4. БИЗНЕС МОДЕЛ НА ПРОЕКТА

4.1. ОБХВАТ НА КОНСУЛТАНТСКИТЕ УСЛУГИ

Съгласно нашето разбиране, паралелно с разработването на Бюджета, ще бъде структурирана и инкорпорирана правно организационната структура на Проекта.

За тази цел ще бъде необходим допълнителен анализ, свързан с решения, които съпътстват процеса на структуриране на Проекта, а в същото време може да се окаже необходим за последстващи действия след неговата правна регистрация.

Най-обобщено казано, обхватът на нашите услуги включват правен, счетоводен и данъчен анализ, с което съдействаме на клиентите си за избор на максимално ефективна с оглед на стратегическите им цели формула на пазарно позициониране:

Като залагаме на дългосрочния си ангажимент с всеки наш клиент и с оглед постигане на максимална резултатност на неговата инвестиционна стратегия, екипът ни осигурява и консултации в екип със счетоводни и данъчни експерти в направления като:

Вие имате подобен проект и Ви интересува как бихме могли да развием Вашия проект от идея до създаване на фирма?

Не се колебайте и се свържете с нас.

Прочетете още

УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО

Ние работим за конкурентни предимства на нашите клиенти, интегрирайки Dynamics 365 Business Central и счетоводна система за управление на разходите