V.A.V. consultants LTD

Управление на печалбата

We've got your solutions. You no longer need the questions.

или какво казва Чарлз Дикенс за парите - "Годишен доход 20 £ лири, годишен разход 19.96 £, Резултатът е щастие. Годишен доход 20 £, годишен разход 20,06 £ - трябваха още шест пенса. Резултатът е мизерия." - Дейвид Копърфийлд

Тоест, щастието от парите е резултативна величина - годишните приходи минус годишните разходи. В това уравнение V.A.V. Consultants е концентрирал познания и усилия към компонетата "разходи", за да може бизнесът да управлява разходите си така, че да има положителен резултат от уравнението. Това ние наричаме Cost Management.

 

Break-Even Point е способ, който ви позволява да определите какво е необходимо да продадете за даден период (месечно или ежегодно), за да покриете разходите си за правене на бизнес – тоест, да сте на точката на равновесие.

Дружеството е на Break-Even Point, когато общите му продажби или приходи са равни на общите разходи. Никаква печалба не е направена, нито е настъпила загуба. Това изчисление е от решаващо значение за всеки собственик на фирмата, тъй като BreakEven Point е долната граница на печалбата при определяне на маржовете.

Освен това целта на извършването на анализа е да се определи точно кога можете да очаквате от бизнеса си да покрие всички разходи и да започне да генерира печалба, което е важен момент в ранните дни на всяка компания.

Ето защо е важно да започнете от разходите.

 

Дейностите по управление и намаляването на разходите са от съществено значение не само за гарантиране на марж на печалбата, но все повече като елемент на конкурентоспособност за съвременните фирми, които са склонни да работят под силна конкуренция. Определящо е правилото изчисляване себестойността на отделните продукти и услуги, ефективността от отношенията с клиенти и доставчици, рентабилността на бизнеса като цяло.

V.A.V. Consultants предлага решение за управление на разходите, което е инструмент в ръцете на мениджърите на бизнеса, за да:  

Това е метод от управленското счетоводство – Time-Driven Activity-Base Costing 

Свързани продукти

Break-Even Анализ

КОМУ е нужно това? Преди всичко на собствениците и управителите на бизнеса, но не на последно място е важно и за умните счетоводители и финансисти, които разбират заплахата от смъртоносния вирус на счетоводните стандарти.