V.A.V. consultants LTD

УПРАВЛЕНСКО СЧЕТОВОДСТВО

We've got your solutions. You no longer need the questions.

Ние работим за конкурентни предимства на нашите клиенти, интегрирайки Dynamics 365 Business Central и счетоводна система за управление на разходите

 

Според нашето разбиране системата за счетоводна информация в рамките на една организация има две основни подсистеми: i) система за финансово счетоводство и ii) счетоводна система за управление на разходите.

Финансовото счетоводство е посветено на предоставянето на информация за външни потребители, включително инвеститори, кредитори (банки, доставчици и др.) и правителствени агенции(данъчни и други). Тъй като нуждите от информация на тази група външни потребители са толкова разнообразни и информацията трябва да бъде толкова високонадеждна, системата за финансово счетоводство е проектирана в съответствие с ясно определени счетоводни правила и формати - International Financial Reporting Standards (международните стандарти за финансово отчитане IFRS) или Generally Accepted Accounting Principles (общоприети счетоводни принципи GAAP). 

Счетоводната система за управление на разходите, често наричана като управленско или разходно счетоводство, е онова счетоводство, което предоставя икономическа и финансова информация на вътрешни потребители - лицата, вземащи решения с цел да максимизират печалбата, включително собственици, акционери и ръководители на различни управленски нива в дружество. Въпреки че някои от понятията и принципите представляват мост между темите на управленското и финансовото счетоводство, счетоводната система за управление на разходите изисква специфични умения и познания за счетоводната професия, често различни от тези на финансовото счетоводство.

 

Интеграцията между ERP системата и системата за управление на разходите

или

"Какво управленското счетоводство означава за нас", когато ще говорим с вас

 

През последните години ние съсредоточихме нашите усилия към интеграцията между Dynamics 365 Business Central като ERP система и система от методи за управление на разходите, фокусирани върху бизнес процесите. В резултат на това:

  1. Класифицираме всеки разход, който фирмата прави. Разходите обикновено се класифицират по разходни центрове, например като отделите - производствения отдел отдела за продажби и т.н. и респективно са направени по разходни обекти, което представляват стоките и услугите, които компанията продава.
  2. Въз основа на правилото, че счетоводството на разходите е метод на счетоводство, при който всички разходи, свързани с изпълнението на всеки процес, проект или продукт, са отбелязани и анализирани, ние прилагаме различни техники, за да направим организацията рентабилна.

Ние осигуряваме всички функции, необходими за планиране и разпределение, като използваме различните методи. Функциите на Dynamics 365 Business Central записват постоянните и променливи разходи, свързани с всички нива на дейностите. Прилагането на различните методи не ви ограничава до използването на един метод за отчитане на разходите. Вместо това можете да решите кой метод да използвате във всяка област на вашата организация, в зависимост от начина, по който планирате и функциите, които избирате да използвате, с цел:

 

Предлагаме следните методи и концепции от управленското счетоводство за отчитане на разходите в Dynamics 365 Business Central:

 

Остойностяване на поръчката и остойностяване на процеса (Job-Order Costing and Process Costing)

Изчисляването на стойността на поръчката е метод за определяне на разходите за конкретна единица или продукт, респективно процес към продукт или услуга.

 

Стандартно остойностяване и оценка на вариациите (Standard Costing and Variance Analysis)

От една страна, това е планираната единична цена на продукта, компонента или услугата, произведени в определен период. От друга страна, оценката на резултатите чрез отклонения, чието навременно отчитане трябва да увеличи възможността за управленски действия.

 

Остойностяване на базата на дейностите и базирано на времето за разходване на дейностите (Activity-Based Costing (ABC) and Time-Driven Activity-Based Costing (TDABC))

Методи, свързани с това, което е направено по отношение на дейностите, вместо това, което е изразходвано. Традиционната система ABC използва драйвери за разходите за транзакции (например, броят на обработените фактури), докато системата за остойностяване на базирани на дейности дейности използва драйвери за разходите за продължителност (например минути или часове).

 

Надценка и марж на печалбата (Markup and profit margin)

Маржът на печалбата и надценката са два различни счетоводни термина, които използват едни и същи входящи данни и анализират една и съща сделка, но те показват различна информация. В единият случай, това е печалбата за конкретна продажба в абсолютна сума на приходите минус цената на продадените стоки, във вторият, разликата се показва като процент от приходите.

 

Анализ обема на печалбата и равновесната точка на печалбата (Cost-Volume-Profit Analysis and Break-Even Point)

Анализът на разходите-обем-печалба (CVP) е метод за отчитане на разходите, който разглежда въздействието, което различните нива на разходите и обема оказват върху оперативната печалба. Анализът цена-обем-печалба, известен също като анализ на равновесната точка на печалбата, има за цел да определи точката на равновесност за различните обеми на продажбите и структурите на разходите, които могат да бъдат полезни за мениджърите, вземащи краткосрочни икономически решения.

Свързани продукти

Break-Even Анализ

КОМУ е нужно това? Преди всичко на собствениците и управителите на бизнеса, но не на последно място е важно и за умните счетоводители и финансисти, които разбират заплахата от смъртоносния вирус на счетоводните стандарти.

EBITDA - За Кой и Защо

Оперативната печалба (EBITDA) е важен компонент за всяка бизнес организация. Терминът идва от английски език и абревиатурата от букви означава “Earnings Before Interest, Taxes Depreciation & Amortization” (Приходи Преди Данъци, Такси, Лихви и Амортизация)

Прочетете още

Предприемачество и стартъп

От идея до компания - как да превърнем бизнес мечтите в реалност